OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach (ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, tel. 12 388 12 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: ido@gops-slomniki lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2014 r. – ustawa o pomocy społecznej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym; pracownikom Administratora.

Poniżej znajdą Państwo klauzule informacyjne dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach w związku z realizacją zadań ustawowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula dodatki energetyczne.doc)Dodatki energetyczne[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawania dodatków energetycznych]41 kB
Pobierz plik (Klauzula dodatki mieszkaniowe.doc)Dodatki mieszkaniowe[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawania dodatków mieszkaniowych]40 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna zabezpieczenie społeczne GOPS.doc)Zabezpieczenie społeczne[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawania świadczeń w zakresie zabezpieczenia społecznego-ogólna]35 kB
Pobierz plik (Klauzula pomoc społeczna ustawa.doc)Pomoc społeczna[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej]41 kB
Pobierz plik (Klauzula pomoc w wychowaniu dzieci.doc)500 plus[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawaniu świadczeń wychowawczych (500 plus)]40 kB
Pobierz plik (Klauzula swiadczenia alimentacyjne.doc)Fundusz alimentacyjny[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ]41 kB
Pobierz plik (Klauzula swiadczenia rodzinne.doc)Świadczenia rodzinne[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawaniu świadczeń rodzinnych]41 kB
Pobierz plik (Klauzula wsparcie kobiet w ciąży.doc)Za Życiem[Klauzula RODO w zakresie zadania polegającego na przyznawaniu świadczeń w zakresie ustawy Za życiem]42 kB