W dniu 13 maja 2021 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa dotycząca przyznania Gminie Słomniki dotacji celowej na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2021 roku realizuje działania w zakresie:

- organizacji poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy - dzięki dotacji możliwe jest zwiększenie liczby godzin dyżurów psychologa-psychoterapeuty

a. dla osób dorosłych z 12 do 16 w miesiącu, tj. łącznie więcej o 48 godzin w całym roku 2021

b. dla dzieci z 9 do 10 godzin w miesiącu, tj. łącznie więcej o 12 godzin w całym roku 2021

- organizacji wsparcia informatycznego dla pracowników GOPS - dzięki dotacji zostanie sfinansowane wsparcie informatyka szczególnie w zakresie sprawozdawczości,

- organizacji konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników GOPS dzięki dotacji zostanie sfinansowane w 75% doradztwo prawne dla Ośrodka w tym szkolenia prawne dla pracowników GOPS.

Łączna wartość przyznanej dotacji to 40 712,00 zł, wkład własny wyniesie 10 180,00 zł.