W roku 2021 Wojewoda Małopolski przekaże środki finansowe na realizację zadania w formie dotacji celowej w wysokości 27600 zł

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021.

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług poprzez:
1) zatrudnianie opiekunek na podstawie umowy o pracę (jedynie w zastępstwie opiekunki przebywającej na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim gmina ma możliwość realizacji przedmiotowych usług opiekuńczych w wybranej przez siebie formie);
2) zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
3) zakup usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.