W ramach projektu "Mam Cel - aktywna integracja w Gminie Słomniki od października 2018 roku realizowany jest Program Aktywności Lokalnej "Będzie się działo".

PAL jest skierowany do mieszkańców bloku przy ul. Kościuszki 53. Celem PAL do osiągnięcia w okresie jego realizacji, tj. w latach 2018-2021 będzie:

Cel główny: Poprawa funkcjonowania mieszkańców bloku przy ul. Kościuszki w obszarze kontaktów społecznych oraz dbania o przestrzeń wspólną.

Cele szczegółowe:

 1. Wzrost odpowiedzialności mieszkańców za miejsce swojego zamieszkania i jego otoczenie. Efekt: utrzymujący się porządek i czystość w budynku i wokół niego, zagospodarowanie i utrzymanie efektu zagospodarowania przestrzeni zielonej wokół budynku.
 2. Poprawa wizerunku mieszkańców Kościuszki 53 w społeczności lokalnej.

Efekt: brak skarg na zachowania mieszkańców lokalu socjalnego, pozytywne oceny zmian w budynku ze strony społeczności lokalnej.

 1. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców lokalu.

Efekt: podjęcie zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej (prace społecznie użyteczne, staż, praktyka, wolontariat) przez uczestników projektu Mam Cel, mieszkańców bloku socjalnego oraz przez osoby z ich otoczenia – mieszkańców bloku socjalnego nie będących bezpośrednimi uczestnikami ścieżki integracji.

 1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców lokalu.

Efekt: aktywniejszy udział mieszkańców w życiu społeczności lokalnej, np. poprzez udział w imprezach integrujących mieszkańców, zorganizowanie własnej imprezy – pikniku w otoczeniu budynku, zaproszenie na piknik mieszkańców miasta.

Działania przewidziane do realizacji w PAL:

 1. Diagnoza potrzeb i możliwości mieszkańców – indywidualne spotkania Animatora Społeczności Lokalnej z mieszkańcami.
 2. Zebrania społeczności, wspólne dyskutowanie planów i ustalanie harmonogramu działań oraz osób odpowiedzialnych.
 3. Utworzenie samorządu mieszkańców.
 4. Realizacja warsztatów dla mieszkańców, np. obejmujących tworzenie regulaminu budynku, regulaminu samorządu zasad postępowania w sytuacjach łamania zasad wzajemnego współżycia.
 5. Realizacja spotkań z osobami, które mieszkańcy uznają za ważne, np. władzami miasta.
 6. Warsztaty z tematyki, którą mieszkańcy uznają za ważną, np. zdrowotną, prawną.
 7. Warsztaty w zakresie aranżacji przestrzeni wokół budynku – zajęcia z animatorem/instruktorem zawodu, np. ogrodnictwa, architektury zieleni.
 8. Inne warsztaty, spotkania w miarę pojawiających się potrzeb mieszkańców.

Animatorem Społeczności Lokalnej w PAL jest Pani Bożena Świrek.