W miesiącu grudniu 2021 roku została podpisana umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Pracy i została przyznana Gminie Słomniki w wysokości 2500 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny Gminy to kwota 625 zł, co stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

Dotacja została przeznaczona na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Dodatki otrzymał 3 osoby, z czego jedna zatrudniona na 1/1 etatu, jedna zatrudniona na 0,2 etatu i jedna zatrudniona na umowę zlecenie. Asystenci, którzy otrzymali dodatki realizowali wsparcie, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawali w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.