Program „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023 jest realizowany w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów w dniu 15 października 2018 r. w drodze Uchwały Nr 140 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej oraz objęcie pomocą w formie posiłku osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Ponadto w przypadku gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku (także w związku z nauką zdalną w szkołach) lub występują inne przeszkody (np. choroba, specjalna dieta) osoba/rodzina może otrzymać pomoc w formie bonów na zakup żywności o wartości 140,00 zł miesięcznie (osoba samotna), 120,00 zł miesięcznie (osoba w rodzinie).

Kryterium dochodowe obowiązujące w Programie to 792,00 zł na osobę w rodzinie i 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Program jest współfinansowany ze środków budżetu Państwa w wysokości 60% oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 40%. Kwota przyznana Gminie Słomniki w roku 2021 na realizacje Programu wynosi 67607,00 zł. Wkład własny: 45071,00. Łączna wartość Programu w roku 2021 to kwota:  112 678,00 zł.

 

W dniu 28.06.2021 roku został zawarty aneks do umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, na mocy którego wysokość dotacji na rok 2021 uległa zwiększeniu do kwoty 93889,00 zł. W związku z powyższym zwiększeniu ulegnie cała wartość Programu a więc również wkład własny Gminy.

 

W dniu 20.09.2021 został zawarty kolejny aneks do umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, na mocy którego wysokość dotacji na rok 2021 uległa zwiększeniu do kwoty 151084,00 zł. W związku z powyższym zwiększeniu ulegnie cała wartość Programu a więc również wkład własny Gminy.