Gmina Słomniki zleca Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „OGNISKO”, z siedzibą w Krakowie wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122277, realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2019 - 2021 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (dla osób z upośledzeniem umysłowym).

ŚDS jest prowadzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zakres realizowanych działań w ramach zleconego zadania został określony szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19.12.2018.

Obecnie obowiązująca umowa została zawarta w dniu 31.12.2018 roku i obejmuje prowadzenie ŚDS w latach 2019-2021.

Na realizację zadania Gmina przekazuje dla Stowarzyszenia środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody Małopolskiego. Na mocy w/w umowy oraz aneksów wysokość przekazanej dotacji wyniosła:

w roku 2019 - 614076,00 zł

w roku 2020 - 625 642,50 zł

w roku 2021 planowana do przekazania łączna kwota dotacji na dzień 30 czerwca 2021 roku - 620 385 zł.

Dotacja pokrywa koszty realizacji zadania w 100%.

W ramach przekazywanych środków dla 15 osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną skierowanych obecnie do ŚDS dotacja ma charakter podwyższony o 30% w stosunku do kwoty dotacji na osoby z innego rodzaju niepełnosprawnościami.