W dniu 15 marca 2023 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2023 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023.

 

W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2023 roku obejmie usługą asystenta 25 osób niepełnosprawnych, z czego 11 w stopniu znacznym, 9 w stopniu umiarkowanym oraz 5 dzieci w wielu do 16 r.ż.  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Planowana liczba godzin wsparcia to 9151 w ciągu całego roku.


W ramach usługi asystenci (zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowę zlecenie) będą udzielać wsparcia np. w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Całkowita wartość zadania wynosi 437 758,39 zł. Jest ono w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - plakat