Jedną z niepieniężnych form pomocy są:

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Odpłatność za wspomniane usługi opiekuńcze ustalana jest w zależności od dochodu świadczeniobiorcy zgodnie z Uchwałą Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Pełny tekst jednolity uchwały dostępny jest w załączniku.

Obecnie cena jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 25 zł, zaś cena jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 30 zł.

Istnieje możliwość czasowego (na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym) zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi w przypadku udokumentowania wydatków klienta związanych z leczeniem, stratami z powodu wypadków losowych lub innych przyczyn, które zostały wskazane w w/w uchwale.


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach i wysokości określonych poniższą tabelą:

% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art.8 ust.1 pkt. 1ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności - % od

kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Powyżej 100 do 120

15

Powyżej 120 do 150

18

powyżej 150 do 180

20

powyżej 180 do 200

22

powyżej 200 do 220

25

powyżej 220 do 250

28

powyżej 250 do 280

30

powyżej 280 do 300

32

powyżej 300 do 320

40

powyżej 320 do 350

60

powyżej 350 do 380

80

powyżej 380 do 400

90

powyżej 400

100

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała_uslugi_opiekuńcze_tekst_jednolity.docx)uchwała_usługi_opiekuncze_tekst_jednolity[Tekst jednolity Uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach dotyczej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze]27 kB