Drukuj

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. .Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

Od 2 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach funkcję asystenta rodziny pełni Sebastian Czyżewski.

Asystenta do danej rodziny kieruje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach na wniosek pracownika socjalnego. Z każdą rodziną, która wyraziła zgodę na taką formę wsparcia po wcześniejszej analizie funkcjonowania gospodarstwa domowego i jego mieszkańców jest opracowywany m.in. plan pomocy rodzinie. Najważniejszym elementem tego planu jest prawidłowe określenie – celów jakie rodzina powinna i chce osiągnąć. W tym zawodzie nie dokumentacja jest najważniejsza, a faktyczny kontakt (rozmowa, doradztwo, trening, kontrola itp.) z osobą/osobami, które wyrażają wolę pracy nad sobą w trosce o bezpieczne jutro – ekonomiczne i moralne.

Asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin.

W obiegu istnieje wiele definicji – asystenta rodziny, dość interesująca i warta zapamiętania jest następująca: „Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci”.

Funkcje asystenta rodziny

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego, diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary:

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę

Współpraca asystenta rodziny – z kim i dlaczego?

Skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona i pomoc może być osiągnięta przede wszystkim poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi, rodzicami czy całymi rodzinami. Asystent współpracuje ze Szkołami w tym z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas,Przedszkolami, GOPS z pracownikami socjalnym, PCPR, Policją, Sądami, Kuratorami rodzinnymi i zawodowymi, Caritasem. W czasie spotkań wymieniają się opiniami, poglądami na dany temat, określają wspólne stanowisko w kwestii pomocy rodzinie i dziecku.

Odsłony: 3045